פרויקטים והמלצות

מפרוייקטים נבחרים

עבודה על שיפור דפוסי יחסי הגומלין ברמת ההנהלה, ניתוח תפקידים ותהליכי עבודה ולימוד תפיסת הסינרגיה הארגונית, תוך מיפוי הדפוסים ושיפורם.

תוצאות: שיחרור צווארי בקבוק, צמצום נתקים וחפיפה בתהליכים, הנחלת שפת הסינרגיה בחברה, יצירת תהליכי עבודה כלל ארגוניים שהובילו לאחידות ניהולית, בהתאמה לצמיחה המשמעותית שעובר הארגון.

ליווי תהליך הצמיחה לקראת גיוס הון נוסף, ביסוס ההנהלה, חידוד גזרות תפקיד וצמצום טישטוש וקונפליקטים.

תוצאות: הבהרת חלוקת התפקידים בתוך צוות ההנהלה, שיפור הבנת השונות הבינאישית ומימוש פוטנציאל הסינרגיה שהשונות מאפשרת, צימצום קונפליקטים ושיפור בניהול השוטף של החברה.

עבודה בשיתוף מהנדס תעשיה וניהול, על סוגיות ארגוניות ותפעוליות בעקבות המיזוג.

תוצאות: הגשת דו”ח ותכנית עבודה לשיפור בכוחות עצמיים, ישיבות הנהלה לצורך יישום הדו”ח.

עבודה עם שני השותפים שירשו את העסק (דור שני) בעזרת שאלונים למיפוי דפוסי יחסי הגומלין.

תוצאות: שיפור יחסי הגומלין וצמצום קונפליקטים, צימצום טישטוש ופלישה בין שני השותפים, שיפור הניהול השוטף.

מעורבות בכתיבת ניירות עמדה עבור הסתדרות המורים, בעיקר בתחום מסלולי קריירה ופיתוח מקצועי של מורים.

תוצאות: נייר העמדה שימש בסיס למו”מ עם משרדי האוצר והחינוך על הרפורמה – אופק חדש.

ביצוע מחקר שדה במגוון בתי”ס לצורך בדיקת עמדות וסוגיות ארגוניות/מבניות הקשורות בהכנסת הקוד ותוכן הקוד. ניסוח טיוטה לקוד האתי.

תוצאות: נייר הקוד האתי אומץ על ידי הסתדרות המורים ויושם במאות בתי”ס.

ליווי סניפים בהיבטים ניהוליים וארגוניים של שינוי אסטרטגי בבנק. ביצוע סדנאות להבנת יחסי הגומלין החדשים בתוך הסניף ומול הדרגים שמעל הסניף.

תוצאות: סיוע בהטמעת השינוי ברמת הסניף.

ביצוע מחקר Pilot  והכנת הצעה למחקר הערכה של פעילות קציני ביקור סדיר.

תוצאות: סיוע לאגף שחר להעריך את פעילות קציני הביקור הסדיר – והשינויים הנדרשים במבנה התפקיד.

ביצוע מחקר סיפרות וסקירת מצב קיים בשטח בתחומי הדרכה – הסמכה – רישוי.

תוצאות: קביעת בסיס לתורה מחייבת בתחום.

ביצוע מחקר ספרות ושדה לצורך גיבוש קריטריונים.

תוצאות: קריטריונים ברורים לתמיכת המדינה בעמותות. צמצום העמימות והנהגת תהליך עבודה מסודר.

הנחיית פרויקטים של שיתופי פעולה – תוך הטמעת תפיסת הסינרגיה הארגונית בחלק ניכר מהפרויקטים.

תוצאות: חלק מהפרויקטים בוצעו בשטח וזכו להצלחה.

ניהול מקצועי של מסלול ההכשרה. הנחיית פרויקט הגמר היישומי – לשיפור איכות.

תוצאות: הסמכה של ממוני איכות במשרדי ממשלה שונים.

.הכנת חברה קטנה למיזוג עם חברת ענק
תוצאות: הבנת משמעות המיזוג לפעילותה העצמאית של החברה. בחינת הקריטריונים ועזרה בהכנת המשא ומתן לקראת המיזוג, שיפור בתפקוד החברה ובחוסנה, סיוע בהכנת העובדים למיזוג.

הכנסת היבטים מבניים ותהליכים הקשורים בהקמת אגף שיווק בהנהלה הראשית, הכנסת מנהלי שיווק במחוזות, סיוע באיוש בעלי התפקידים ובהדרכתם.
תוצאות: ביסוס מעמד פונקצית השיווק כגוף מוביל ובעל השפעה מכרעת על מהפכת השירות בבריאות כללית.

פיתוח רפורמה בתחומי תפקיד ותיפקוד, פיתוח אישי ומיקצועי ותיגמול מורים עבור ארגון המורים העל יסודיים, ליווי יישום הרפורמה במספר בתי”ס. הרפורמה כוללת 8 מודולים לפיתוח אישי ומקצועי של עובדי חינוך והוראה ובהם: ניתוח תפקידים קיימים ופיתוח תפקידים חדשים המאפשרים קידום אנכי ואופקי; פיתוח מסלולי קריירה וקידום; הסמכה ורישוי לתפקידים השונים, הדרכה, הערכת ביצועים, תגמול דיפרציאלי; צובר בו נצברות נקודות זכות בגין תפקיד ותפקוד; מרכז מידע ארצי.
תוצאות: תפיסת הרפורמה הוצגה להנהלת משרד החינוך, אומצה בחום על ידה ויושמה לניסוי ב-5 בתי”ס. בתהליך נבנה ספר עיסוקים לתפקידי חינוך והוראה הכולל כ- 100 תפקידים שונים, כמחציתם תפקידים עיקריים ומחציתם תפקידים משניים, המבוצעים בנוסף לתפקיד העיקרי. פותחו שלושה מסלולי קידום עצמאיים: תפקידים מקצועיים, תפקידי ניהול ותפקידי פיקוח והדרכת מורים. המסלולים כוללים דרישות קדם ומעבר בין התפקידים ובין המסלולים. בוצעה הערכת עיסוקים בשיטה איכותית וכמותית ונקבע מדרג לכלל התפקידים העיקריים.

בניית כלי שכר חדשים לעובדי חברה ממשלתית אשר הופרטה. הכלים התבססו על ניתוח עיסוקים ואפשרו שיפור הקשר בין ביצועי העובדים לבין שכרם וכללו ניתוחי עלות תועלת של העסקת עובדי קבלן מול עובדי חברה.
תוצאות: ריכוז מספר רב של עיסוקים למספר מצומצם של תפקידי ליבה. פותחו שני מסלולי קידום עצמאיים, הכוללים דרישות קדם ומעבר בין התפקידים. בוצעה הערכת עיסוקים בשיטה איכותית וכמותית ונקבע מדרג לכלל התפקידים. נקבע השכר לכל תפקיד ודרגה. הובטח קשר בין ביצועי העובדים לבין ,שכרם. כתוצאה מכל אלה, מערך התפקידים ומסלולי הקידום הפך לפשוט ונהיר לכל עובד. לטווח ארוך נחסכו עלויות שנגרמו עקב עיוותים היסטוריים.

שינוי במבנה ארגוני ממבנה סביב מוצר למבנה סביב לקוח, שילוב תהליכי מכירה באמצעות האינטרנט, גיבוש ופיתוח הנהלה, חיזוק הגישה המכירתית, שינויים במערכת התגמולים.
תוצאות: שיפור בהיקף המכירות ובמעמד של הארגון בשוק. הטמעת תהליכים אסטרטגיים. שיפור בדפוסי הניהול.

הכנסת מנכ”ל שכיר לחברה בבעלות פרטית. התהליך כלל עיצוב מערכת יחסי הגומלין בין המנכ”ל לבעלים, מעבר לניהול בצוותי עבודה, מערכת שכר וכו’.
תוצאות: כניסה מוצלחת לתפקיד של המנכ”ל החדש. מערכת שכר הוגנת ומוטיבציונית יותר, שיפור תהליכי עבודת המטה וניהול החברה.

ביצוע הערכת עיסוקים לכלל התפקידים לנגדים בצבא בשיטת הניקוד. קביעת סולם אחיד הכולל דירוג פנימי (בתוך המקצוע) וחיצוני (בין מקצועות). קישור הקידום המקצועי לדרישות מעבר (כגון קורס, הכשרה, בחינה) למערכת השכר ולקידום הארגוני בדרגות.
תוצאות: שיפור החיבור בין תפקיד ורמה מקצועיים לבין שכר, שיפור בהתמקצעות, פתיחת אופקי צמיחה וקידום מקצועי, ארגוני ושכרי לנגדים.

ניתוח תהליך המכרזים במערכת הביטחון בראיה צרכנית/תפוקתית. ניתוח אירוע של מכרזים ולמידה מהם על שיפורים בתהליך עצמו. ביצוע סדנאות להפקת לקחים ולמידה.
תוצאות: שיפור בתהליך המכרזים באגפים השונים במשרד הביטחון.

ניתוח תהליך. מתן דגש למורכבות יחסי הגומלין בין השותפים לתהליך ולסוגיות המשאב האנושי כגון הדרכה ותגמול מנהלי פרויקטים, באופן שיבטיח עמידה ביעדי הפרויקט.
תוצאות: מעורבות השותפים השונים הביאה להשלמת העבודה בזמן ובאיכות שהבטיחו את שיפור התהליך.

ניתוח מערך הביקורת והבקרה בצה”ל והמלצות לתפיסה, מבנה ותהליכי עבודה משופרים.
תוצאות: צמצום משמעותי במספר גופי הבקרה והביקורת ושיפור התאום ביניהם. עליה בתפוקות תוך צמצום בעלויות (בעיקר אובדן ימי עבודה ליחידות המבוקרות).

ניתוח כלל מסלולי הקריירה של קצינים בצבא, המאפשר שיפור ההלימה בין מערכות התקינה והאיוש תוך מתן אפשרות לשינויים על פי צרכי הארגון ואוכלוסיות שונות.
תוצאות: פיתוח

ליווי הנהלת הקונצרן והמפעלים השונים בתהליך הקמת מרכזי רווח. ניתוח וסיוע בהכנסת השינויים המתחייבים בהגדרת תפקיד, סמכויות, אחריות, דפוסי ניהול להנהלת הקונצרן, מנהלי המפעלים ומנהלים במפעלים. ליווי היבטים תהליכיים ואנושיים של השינוי.
תוצאות: צמצום פערים בין הגדרת סמכויות ואחריות, שיפור דפוסי הניהול, סיוע בפתרון קונפליקטים הקשורים בהתנגדויות לשינוי.

גיבוש תוכנית אסטרטגית ויעוץ ארגוני/מערכתי בארגון נשות הדסה ישראל בדגש על: חיבור בין ארגון האם בארה”ב לארגון בארץ; פיתוח תהליך חיבור בינתרבותי, בין סניפים וחברות דוברות אנגלית לבין סניפים וחברות דוברות עברית.
תוצאות: הכנסת מנהלת ויועצת יחסי ציבור שכירות, שיפור בדפוסי ניהול ועבודת מטה, שיפור בחיבור בין שתי התרבויות המרכיבות את הארגון, התמקצעות המתנדבות והצוות השכיר, בניה והפעלה של תוכנית חפיפה לבעלות תפקיד וסניפים חדשים, שיפור הקשר לארגון האם בארה”ב.

ניתוח מערך הבטיחות בצה”ל, קביעת כללי תקינה לקציני בטיחות והגדרת חלוקת סמכויות בין מפקדים לקציני בטיחות.
תוצאות: הקמת מחלקת בטיחות במטה הכללי, כגוף תורתי מוביל. סיוע בעיצוב מסלול הכשרה לקציני בטיחות. תקנון מערך הבטיחות באופן שיבטיח סיוע, אך לא יוריד אחריות ממפקדים.

עיצוב מבנה ארגוני, תהליכי עבודה ונהלים בתחום משאבי אנוש, הדרכה ואמרכלות במטה ובשתי רמות שטח.
תוצאות: שיפור בתהליכי עבודה וכתוצאה מכך ביחסי הגומלין בין הרמות השונות. סיוע לארגון במניעת התנגדויות הקשורות בשינוי מבני.

מיסוד הגדרת תפקיד ודפוסי עבודת יו”ר וחברי הדירקטוריון מול ההנהלה. דגש מיוחד על תחום הביקורת כמנוף לשיפור והתייעלות ארגוניים.
תוצאות: שיפור הגדרה והסכמה על תכולת התפקיד בין חברי הנהלה לבין יו”ר וחברי דירקטוריון. צמצום העמימות והקונפליקטים. שיפור בעבודת וועדת ביקורת של הדירקטוריון ובתהליך ניהול ישיבותיו. הכנסת תוכנה לניהול ומעקב אחר החלטות חברי הדירקטוריון בכלל וועדת ביקורת בפרט. שיפור ביישום ממצאי וועדת הביקורת.

המלצות

“הסיוע של רמי בהובלת התהליכים תוך שימוש בכלים פרקטיים… יצר עליית מדרגה בארגון… כמי שעבדה עם לא מעט יועצים – התהליך עם רמי היה קצר, ממוקד והביא לתועלות משמעותיות ביותר בהתיחס לעלויות בזמן ובכסף.   יערה

גיבשת אותנו בצורה מאוד ייחודית. הדרך…. עשתה המון טוב. פעם ראשונה שאני בחו”ל ואני רגוע כי אני יודע שדברים דופקים…  עזרת המון.

https://www.youtube.com/watch?v=lduPhOCu6dM

העבודה עם המודל של ד”ר בן-ישי סייעה להבין דפוסי פעולה הרסניים ולכוון את הכוחות של כלל השותפים והעובדים במשרד ליצירת סינרגיה ארגונית.
בזכותו, שיתוף הפעולה בין שני המשרדים ושתי התרבויות הארגוניות השתפר והרווחים בהתאם.
זיו כרסנטי – השותף הבכיר.

 “רמי ליווה אותנו והעניק לנו ייעוץ שוטף בתהליך המיזוג שיצר את משרד רואי החשבון זיו, שיפר ושות’.

הצלחתו הייתה גדולה הואיל והסינרגיה שנוצרה גרמה לתוצאה שסינרגיה טובה אמורה לתת – גודל השלם היה גדול משמעותית מסך חלקיו”.

“אפשר לומר שהספר (אשר לא היה בנמצא במועד המיזוג)מציג בצורה מוחשית את התפיסה, את

הכלים ואת תהליכי העבודה הדרושים להצלחת מיזוג.

קריאת הספר מספר שנים לאחר השלמת העבודה עם רמי מאפשרת לי לעשות הערכה של ההישגים שלנו

בשנים שעברו מאז המיזוג ולראות מה עוד עלינו לעשות”.

“להערכתי הספר יכול לסייע מאוד למי שעבר או שוקל לעבור מיזוג”.

רו”ח יורם שיפר – שותף מנהל – זיו, שיפר ושות’ – רואי חשבון

כאיש מקצוע ותיק בתחום הייעוץ הניהולי, יוצא לי לעתים קרובות לראות פרסומים של קורסים, סדנאות, ימי עיון וכיו”ב. מעטים האירועים שנותנים לי בשלב פרסומם הרגשה חזקה של “משהו אחר” שניתן להשכיל ממנו. זו בדיוק התחושה שהייתה לי כשראיתי את ההזמנה לסדנת הסינרגיה של ד”ר רמי בן-ישי. נרשמתי מיד ולא התבדיתי. רמי בנה קונספט ייחודי של תפיסת הסינרגיה, לרבות כלי אנליטי שהוא לדעתי מרתק, מלמד ואפילו מהנה. הסדנה עצמה הייתה אירוע תורם בצורה משמעותית ואישיותו הנעימה והמעמיקה של רמי הייתה חלק מרכזי מהחוויה הכוללת. אני ממליץ בחום על הסדנה לכל מי שהמילה החשובה “סינרגיה” עושה לו משהו.

ד”ר בן-ישי נתגלה כאיש מקצוע איכותי ואמין. עבודותיו הוגשו במועדים שסוכמו אתו ובאיכות גבוהה ביותר. במהלך עבודתו, הפעיל ד”ר בן-ישי יועצים נוספים, והנחה אותם בצורה מקצועית.

פשטות המודל ולימודו על ידי ועל-ידי כלל העובדים, אפשרו לד”ר רמי בן-ישי לבצע תהליך קצר, ממוקד וזול, אשר המשכו בניהול שוטף בעזרת הכלים שנתן המודל לי ולעובדים.

רמי נתגלה כבעל יכולות גבוהות בתחומי: ניהול צוות, פיתוח עסקי, פיתוח ארגוני ומערכתי, הדרכה ופיתוח מנהלים, ניהול והנחייה מקצועית של צוות היועצים בחברה.

רמי השכיל לבצע עבודה איכותית, להשתלב בצוות המומחים ולתרום לו רבות. תפיסותיו של רמי שולבו במסגרת החוברת “הצעד הקובע” של הסתדרות המורים.

יישום עקרונות הסינרגיה שמלמד רמי חסך לי זמן ניהול רב, קידם את החברה וסייע להתפתחות ולעצמאות האישית והמקצועית של אנשי הצוות שלי.

ההרצאה הייתה מקיפה מאוד. קודם סינרגיה הייתה מושג בשבילי ועכשיו זה תהליך ומטרה.