Win Win Synergy הסינרגיה הארגונית מהווה אמצעי אופטימלי לצמיחה עסקית בחברות מומחים. איך נגרום להגדלת התפוקה באמצעות שיפור יחסי הגומלין? חברות מומחים הכוללות מספר שותפים מאותו תחום, נפוצות מאוד בכלכלה

Share